Wnioski w sprawie panującego bezprawia oraz konieczności zmiany systemu zarządzania Rzeczpospolitą Polską.


Wnioski w sprawie panującego bezprawia

oraz konieczności zmiany systemu zarządzania Rzeczpospolitą Polską.

 

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie KRP, w zw. z art. 2, art. 4, art. 7, art. 8, art. 16 ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 82 i art. 166 ust. 1 KRP, jako konstytucyjny organ Cywilnej i Demokratycznej Kontroli, w skrócie UCiDK, działający w oparciu o art. 26 ust. 2 KRP, w zw. z art. 2, art. 4, art. 8, art. 37 ust. 1 i art. 82 KRP, wnioskujemy o:

 1. zaniechanie wszelkich działań w kwestii organizowania wyborów przedstawicieli partyjnych (nie Narodu) do Sejmu i Senatu, zarządzonych, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę na dzień 15.10.2023 r.;

 2. pomoc i współpracę w zakresie zmiany bezprawnego systemu zarządzania Rzeczpospolitą Polską, czyli systemu partyjno-dyktatorskiego

  na system prawdziwej demokracji, zgodnie z art. 4 KRP, to jest, aby Naród sprawował władzę bezpośrednio za pomocą swoich pełnomocników wybieranych w sposób jawny, sprawiedliwy, a przede wszystkim zgodny z zapisami KRP;

 3. zaprzestanie działania w oparciu o ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia, wydane przez członków partii politycznych, którzy zgodnie z art. 11 KRP nie mają prawa tego czynić, podobnie jak i Unia Europejska nie ma prawa uchwalać nam przepisy prawa, gdyż KRP przewiduje do tego celu tylko Sejm i Senat, jako Polski organ władzy ustawodawczej;

 4. stosowanie bezpośrednio tylko KRP, zgodnie z art. 8 ust. 2 KRP w zw. z art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1, art. 30, art. 31 ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 82, art. 83, art. 87 ust. 2 i art. 166 ust. 1 KRP, do czasu, aż nowe władze wybrane za pomocą pełnomocnictw nie uchwalą przepisów prawa wynikających wprost i bezpośrednio z KRP;

 5. opublikowanie na swoich stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń informacji, że Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli (UCiDK) poszukuje kandydatów na Założycieli UCiDK, których może być maksymalnie po 100 na każdą gminę i dzielnicę. Osoby te, jako Założyciele UCiDK, będą mogły uczestniczyć we wszelkiego rodzaju kontrolach, w tym wyborów i referendów, w ramach Cywilnej i Demokratycznej Kontroli oraz we wszelkiego rodzaju komisjach i władzach UCiDK przewidzianych w Statucie CiDK, który znajduje się na stronie www.ucidk.pl

Uzasadnienia.


Uzasadniając wniosek pierwszy, informujemy, że wybory ogłoszone przez Prezydenta RP na 15.10.2023 r. nie mogą się odbyć, gdyż:

 1. Zgodnie z art. 2, art. 4, art. 11 i art. 100 ust. 1 KRP przedstawiciele partii politycznych nie są i nie mogą być jednocześnie przedstawicielami Narodu. To tylko w czasach dyktatury komunistycznej członkowie partii byli przedstawicielami Narodu i mogli bezkarnie rządzić.
  W czasach, które nazywamy demokratycznymi jest to niedozwolone i niezgodne z prawem, co wprost i niepodważalnie wynika z zapisów zawartych w KRP.
  Według tych zapisów od 1997 roku partie polityczne nie mają prawa sprawować w Polsce żadnej władzy. Zwracamy uwagę na niepodważalny fakt, że zgodnie z art. 11 KRP partie polityczne mogą jedynie wpływać (nie rządzić, czy uchwalać przepisy prawa) metodami uznanymi za demokratyczne (np. za pomocą referendum) na kształtowanie (nie realizację) polityki państwa. Ponadto zgodnie z art. 100 ust. 1 KRP partie polityczne mogą (ale nie muszą) zgłaszać swoich kandydatów na posłów i senatorów. Jednak ci kandydaci nie mogą należeć do żadnej organizacji, w tym partyjnej, gdyż mają to być przedstawiciele Narodu, a nie jakiejś organizacji. Warto też zauważyć, że działania mające na celu organizowanie wyborów przedstawicieli partyjnych (dlatego, że są listy partyjne, na których znajdują się tylko obywatele z nadania partyjnego) noszą znamiona działań całkowicie niezgodnych z prawem, a to oznacza, że zgodnie z art. 2, art. 7, art. 8, art. 16 ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 82 i art. 83 KRP jednostki samorządu terytorialnego, powinny wykonać te działania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, tak, aby postanowienia zawarte w KRP nie były więcej naruszane.

 2. Nie ma ustawy wynikającej bezpośrednio z art. 100 ust. 3 KRP, to jest, ustawy - „Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów”. Skoro nie ma w tym zakresie ustawy przewidzianej w KRP, to oczywiste jest, że nie mogą się odbywać wybory na podstawie ustaw partyjnych dotyczących tej kwestii, które obowiązywały w tzw. czasach rządów komunistycznych i były pisane przez partie oraz na ich potrzeby, a nie zgodnie z interesami Narodu Polskiego. W tej kwestii przesyłamy wraz z tym pismem Oświadczenie UCiDK nr 1 oraz nr 2, w których wskazujmy jako nieważne, wiele niekonstytucyjnych ustaw, dotyczących, między innymi wyborów i referendów. Przy tej okazji wyjaśniamy, że KRP daje Cywilnej i Demokratycznej Kontroli kompetencje do unieważniania niekonstytucyjnych przepisów prawa, w ramach działań pokontrolnych. Jest to nawet Nasz konstytucyjny obowiązek wynikający szczególnie z art. 82 KRP, gdyż nie możemy dopuścić, aby w obiegu prawnym pojawiały się przepisy partyjne, unijne, czy korporacyjne, a nie konstytucyjne.

 3. Niedopuszczalnym jest, aby kontrolę nad wyborami sprawowała Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biura Wyborcze, czyli organizacje pochodzące z tzw. czasów dyktatury komunistycznej oraz utworzone przez partie polityczne, w celu wsparcia ich bezprawnych działań, sprzecznych z postanowieniami zawartymi w KPR. Demokratyczna KRP z 1997 roku, nie przewiduje takich organizacji, czy urzędów oraz nie przewiduje ustaw w tym zakresie. Natomiast KRP przewiduje to, że kontrolę nad takimi wyborami zgodnie z art. 203 KRP ma mieć Najwyższa Izba Kontroli, która ma na podstawie art. 202 ust. 3 KRP działać kolegialnie, czyli z drugim konstytucyjnym organem kontrolnym przewidzianym w art. 26 ust. 2 KRP, to jest z Cywilną i Demokratyczną Kontrolą. Niedopuszczalne też jest, aby w wyżej wymienionych nielegalnych organizacjach pracowali obywatele wyznaczeni przez partie, czy sędziowie, w tym z Sądu Najwyższego (potem ponoć „bezstronnie i niezależnie” uznają, że wybory, które kontrolowali, są ważne i odbyły się zgodnie z KRP) oraz sędziowie z Trybunału Konstytucyjnego, choć KRP nie przewiduje dla nich takich kompetencji.

 4. Ważności takich wyborów nie może zatwierdzić Sąd Najwyższy, w którym działa nielegalna władza sądownicza. Zwracamy uwagę na fakt, że ta władza też posiada rodowód komunistyczny” oraz także na to, że Naród nigdy jej nie wybierał. To zaś oznacza, że sądy w Polsce są przejęte i zawłaszczone przez całkowicie bezkarnych uzurpatorów współpracujących z partiami politycznymi.

   

Konkludując należy mieć świadomość tego, że porządek prawny w Polsce można uzyskać tylko w jeden sposób - poprzez zmianę systemu zarządzania Polską, na system władzy sprawowanej bezpośrednio przez Naród Polski. Jest to nie tylko możliwe, a nawet konieczne mając na uwadze szczególnie art. 2, art. 4 i art. 82 KRP. Z art. 4 wynika, że Naród nie musi mieć „swoich” przedstawicieli we władzy publicznej i państwowej, wybieranych w sposób tajny, których Naród nie może ani odwołać, ani ukarać za działania niezgodne z KRP i na szkodę Narodu. Możemy mieć za to swoich pełnomocników wybieranych za pomocą pełnomocnictw. Należy zauważyć, że takich wyborów nie musi już zatwierdzać nielegalnie działający Sąd Najwyższy, który stwierdza ważność wyborów, ale tylko tajnych i na przedstawicieli, wybieranych do Sejmu i Senatu. Sąd Najwyższy, nawet gdyby działał legalnie to nie ma mocy stwierdzania ważności wyborów jawnych i dokonywanych za pomocą pełnomocnictw, na Pełnomocników Rodu Polskiego (wówczas posłów
i senatorów już być nie może, bo to są przedstawiciele, a nie pełnomocnicy). Ponadto, gdy zmienimy system nie będzie konieczna ustawa wynikająca z art. 100 ust. 3 KRP (obecnie nikt nie może jej uchwalić, ponieważ partie uzurpujące sobie kompetencje władzy ustawodawczej, nie mają takiego prawa). Ta sytuacja otwiera nam drogę do prawdziwych zmian zgodnych z zapisami KRP. Zmian, których nigdzie na świecie jeszcze nie dokonano. Miejmy też na uwadze to, że takie zmiany w Polsce mogą spowodować dążenia obywateli innych państw do ustanowienia prawdziwych zasad demokracji, ustroju, w którym nie będzie już dyktatorów partyjnych m.in. wywołujących wojny i zmuszających swoich obywateli-niewolników do walki w ich interesie, i ich mocodawców.

Korzyści ze zmian systemu na bezpośredni będzie bardzo dużo, a szczególnie dla jednostek samorządu terytorialnego, które wreszcie odzyskają swoje konstytucyjne prawa i obowiązki, a co za tym idzie będą dysponować większą pulą pieniędzy na ich realizację. Dzisiaj te kompetencje gmin przywłaszczyła sobie Rada Ministrów, pełniąca funkcję władzy wykonawczej, czyli państwowej, która nie ma prawa zajmować się zdrowiem, wykształceniem, czy zabezpieczeniem społecznym obywateli, jak też, nie ma prawa zajmować się sportem, kulturą, czy ochroną środowiska, gdyż te kompetencje należą się władzy publicznej, czyli zgodnie z art. 16 ust. 2 KRP jednostkom samorządu terytorialnego. Dzisiaj też z tytułu powyższego bezprawia, ogrom pieniędzy publicznych jest trwonionych w wielu niekonstytucyjnych urzędach, w tym ministerstwach, które poprzez monstrualnie rozrośniętą biurokrację zabierają pieniądze jednostkom samorządu terytorialnego, a na dodatek wdrażają różnego rodzaju niekonstytucyjne i często niedorzeczne oraz szkodliwe rozwiązania problemów mieszkańców gmin. Również jedną z wielu korzyści, które uzyskają gminy, po zmianie systemu, będzie powrót do dawnego podziału terytorialnego Polski, jaki obowiązywał w dniu wejścia w życie postanowień KRP. Art. 15 KRP - nie dopuszczała bowiem do centralizacji władzy publicznej. Mimo to, partie w 1998 r. bezprawnie doprowadziły do centralizacji władzy publicznej przekształcając 49 województw w 16, aby mieć z tego tytułu więcej korzyści dla siebie. Dlatego też obecnie nadal zgodnie z prawem musi być 49 województw, które za pomocą prawa miejscowego powinny podejmować takie działania, które umożliwiłyby im realizację swoich konstytucyjnych praw i obowiązków wobec obywateli. W ten sposób pojawiałyby się w różnych województwach, innowacyjne i godne naśladowania rozwiązania wielu problemów. Dzisiaj takie rozwiązania są ujednolicone i narzucone odgórnie przez władzę państwową, a raczej partyjną, która zgodnie z KRP nie ma prawa tego czynić.

Istotną i bardzo korzystną zmianą dla gmin i dzielnic (średniej wielkości gmin), po zmianie systemu na bezpośredni, będzie to, że będą mogły mieć do 3 swoich pełnomocników w Radzie Wojewódzkiej i być może swojego pełnomocnika w Radzie Krajowej. Również każda gmina i w/w dzielnice, będą mogły mieć do 3 pełnomocników, jako obywateli uprawnionych do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, co przewiduje art. 182 KRP. Wówczas sędziowie nie będą już potrzebni. Nie będzie też Sejmu, Senatu, czy innych urzędów, które dotąd sprawowały funkcje przeznaczone dla przedstawicieli Narodu.

Ponadto, każde województwo i gmina, realizując szczególnie art. 2, art. 20, art. 82 i art. 166 ust. 1 KRP będzie musiała mieć na swoim terenie wiele zakładów przetwórczo-produkcyjno-handlowo-usługowych, w których będzie musiała mieć minimum 51% udziałów. Reszta udziałów powinna być własnością mieszkańców danej gminy lub województwa. Również jednostki samorządu terytorialnego, będą musiały uczestniczyć w oddolnym procesie tworzenia ustaw przewidzianych w KRP.

Warto też mieć na uwadze to, że zmiana systemu na bezpośredni uwolni nas od niekonstytucyjnej dyktatury partii politycznych związanych z urzędnikami Unii Europejskiej (UE). W UE partie również samozwańczo ustanowiły się władzą ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą i kontrolną nad Narodem Polskim. Zatem zmiany systemu w Polsce możemy też wykorzystać do zmian struktury Unii Europejskiej lub możemy utworzyć inną organizację międzynarodową szanującą konstytucyjne prawa państw, które do niej przystąpią. W ten sposób pozbędziemy się też niekonstytucyjnych europarlamentarzystów (europosłów), bo KRP ich nie przewiduje, a przecież płacimy (w formie składek unijnych) na ich ogromne wynagrodzenia i przywileje.

W związku z tym, że zdajemy sobie sprawę z powagi takich zmian i ogromu pracy z tym związanych, prosimy o pomoc i współpracę z UCiDK. Przy okazji informujemy, że naszym dążeniem jest nie tylko zmiana systemu, w celu likwidacji bezprawia, ale też o znaczne ograniczenie biurokracji. Jesteśmy przekonani, że te zmiany przyniosą istotne korzyści dla obywateli, ale i dla Ojczyzny. Obecna struktura administracyjna i sądownicza generują gigantyczne straty.
Takie ograniczenie biurokracji spowoduje, że gminy będą mieć mniej pracy, a więcej środków finansowych do realizacji swoich planów.

Pomysłów w tej kwestii jest wiele i chętnie się nimi podzielimy po planowanych zmianach, bowiem zależy nam na silnej, praworządnej i bogatej Polsce. Gminy chcące działać zgodnie z KRP zapraszamy do współpracy w kwestii zmiany systemu i prosimy o kontakt mailowy w tej kwestii. Wówczas prześlemy pełnomocnictwa, za pomocą których będą wybierani Pełnomocnicy Rodu Polskiego oraz prześlemy instrukcje w kwestii tworzenia nowych demokratycznych struktur władzy bezpośredniej Narodu.

Uzasadnienie wniosku trzeciego poniekąd wynika z wyżej opisanego nieprzestrzegania prawa. Niedopuszczalnym i karygodnym działaniem jest wmawianie obywatelom, że przepisy prawa są zgodne z KRP, skoro nie ma na to żadnych dowodów. Są za to dowody na ich niezgodność z KRP, bo są tworzone i uchwalane przez osoby do tego nieuprawnione, to jest, członków partii i osoby nie będące przedstawicielami Narodu, bo Naród nigdy ich nie wybierał. W tej kwestii ważne jest też to, że KRP przewiduje około 130 ustaw, choć konstytucjonalista Dariusz Dudek oraz doktor prawa Paweł Mucha, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w Kielcach 29.09.2017 roku twierdzili, że powinno być ich około 150. To jednak nie jest aż tak istotne kiedy wiemy, że ustaw obecnie jest przecież tysiące, jednakco warto szczególnie zaznaczyć - ani jedna z nich nie jest zgodna z zapisami zawartymi w KRP. Wspomnieć też należy, że nie ma dowodów na ich zgodność z zapisami zawartymi w KRP, choć takie dowody są konieczne, gdyż ta obligatoryjność wynika z art. 188 ust. 3 i art. 190 ust. 2 KRP w zw. z art. 2, art. 8, art., 37 ust. 1 i art. 82 KRP. W tej sprawie warto też przypomnieć, że Trybunał Konstytucyjny (TK) ma działać z urzędu, wydając orzeczenia w sprawie przepisów praw WYDAWANYCH, zaś na wniosek osób i instytucji wymienionych w art. 191 KRP - TK wydaje wyroki, a nie orzeczenia. To zaś ma ogromne znaczenie - istnieje bowiem domniemanie, że każdy przepis prawny jest niezgodny z KRP do czasu, aż TK nie orzeknie inaczej. Odwrotna sytuacja nie powinna się zdarzać, bo zaprzeczają temu zasady logiki podparte zapisami zawartymi w KRP, a szczególnie w art. 37 ust. 1.

Uzasadnienie wniosku czwartego jest ściśle związane z uzasadnieniem wniosku trzeciego - bowiem zgodnie z art. 7 KRP, to właśnie władze publiczne, a nie państwowe są odpowiedzialne za działania zgodne z prawem i w granicach prawa. Tak więc, skoro już włodarze gmin wiedzą, że żaden przepis prawa wynikający z KRP nie jest zgodny z KRP, to niedopuszczalne jest, aby nadal powoływali się na nielegalne przepisy i działali na ich podstawie oraz na ogromną szkodę Narodu Polskiego i Ojczyzny. Mając to na uwadze zasadnym i bezpiecznym działaniem będzie stosować obecnie tylko KRP oraz prawo miejscowe tworzone pod potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, a przewidziane w art. 87 ust. 2 KRP.

Uzasadniając wniosek piąty, informujemy, że zgodnie ze Statutem CiDK planujemy mieć w każdej gminie i dzielnicy maksymalnie 100 Założycieli UCiDK, a to oznacza, że władza publiczna powinna pomóc nam w budowaniu struktur UCiDK dla dobra wspólnego, co wprost wynika z art. 82 KRP.

Mając na uwadze zbiór wyżej wymienionych wniosków i uzasadnień do nich, opartych tylko na KRP zatwierdzonej przez Naród Polski w 1997 roku, bardzo liczymy na pomoc włodarzy gmin w realizacji naszych statutowych celów. Jesteśmy przekonani, że wspólne działanie będzie korzystne dla wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

Znajdź na stronie

STATUT CiDK

Władze CiDK

Akty prawne

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok